Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, kag dili mo kami ipadaug sa mga panulay, 25.1 Gabiing Malinaw! Kay kontrahon niya ang isa kag higugmaon niya ang isa, ukon magadampig sia sa isa kag magatamay sa isa. Ini nga pangmuyo amo lang ang paagi sang imo nga pagpabutyag sa Dios sang imo nga pagtoo sa Iya kag pagpasalamat sa Iya sa pagluwas Niya sa imo: “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakabagay gid ako nga silotan. Mapasaamon ang kaharian Mo,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Matuman ang imong kabubut-on,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sa langit,as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Hinooa luwasa kami sa mga panulay. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.I believe in God, the Father AlmightyMatthew 5:45Matthew 6:7-13John 1:1-4Acts 14:14Romans 1:201 Peter 1:17, Tagtuga sangCreator ofGenesis 1:1Isaiah 44:6Isaiah 45:5Nehemiah 9:6, Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,Matthew 3:17Luke 2:11John 3:16John 20:28Philippians 2:11, Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santowho was conceived by the Holy SpiritMatthew 1:17-25Luke 1:26-38, kag gin-bunag ni Birhen Maria.born of the Virgin Mary,Isaiah 7:14Matthew 1:17-25Matthew 2:1Luke 2:1-20, Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato,suffered under Pontius Pilate,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1-22, ginlansang sa krus,was crucified,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:20-46John 19:18-30, kag,diedMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-301 Corinthians 15:3, ginlubong.and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-421 Corinthians 15:3, Nanaug Sia sa minatay.He descended to the dead;Luke 16:22John 5:25Colossians 1:18Hebrews 9:81 Peter 3:19, 4:6The 4th Ecumenical Council of Lateran, Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.the third day He rose again from the dead.Matthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-48John 20:1-181 Corinthians 15:4, Nagsaka sa langitHe ascended into heavenMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.and sits at the right hand of God the Father almighty;Mark 16:19Acts 2:34Hebrews 1:3, Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.from thence He shall come to judge the living and the dead.Matthew 16:27John 5:22Acts 10:39-421 Corinthians 15:512 Timothy 4:1, Nagatuo ako sa Espiritu Santo,I believe in the Holy SpiritJohn 14:15-20John 15:26John 16:7-8; 13-14Acts 1:7-8Acts 2:1-33Acts 13:2, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,the Holy Catholic Church,Matthew 16:18-20Acts 9:31Romans 1:7-8Galatians 3:26-29Ephesians 5:26-27Colossians 1:24Apocalypse 7:9, sa pag-isa sang mga Santos,the communion of Saints,2 Maccabees 12:46Luke 15:71 Corinthians 12:261 Corinthians 15:332 Corinthians 11:13Hebrews 10:25Hebrews 12:1James 5:16Apocalypse 19:14, sa pagpatawad sang mga sala,the forgiveness of sinsIsaiah 1:18Matthew 28:19Luke 7:48John 20:22-23Acts 2:1-381 John 1:9, sa pagkabanhaw sang lawasthe resurrection of the body,John 6:39John 11:11-12:9Romans 8:23,301 Corinthians 15:51-541 Thessalonians 4:13-18, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios ... CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon. Nagatoo ako sa usa ka Ginoo, Si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, Gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. 11. Mitoo ako kang Jesucristo Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo. Ngaa nga ginsikway mo ako? CEB 60-0402 Nagatoo Ka Ba Niini? Kayang Dios wala nag-padala sang Anak sa kalibu tan sa pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. 9 Si Jesu-Cristo amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy. ANG Dios mismo nagsugid sa aton sang iya ngalan. Amay Namon 8. Sorry! Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum, sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. 1. Juan 3: 17, 18. 2 Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan. Mituo Ako (New Version) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse. Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko. / Silent Night / Stille Nacht (Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). Santa Maria inahan ka sa Diyos, Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Dios ang kalibutan sa bagay nga ginha-tag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. (Juan 14:6) amon katam-is kag amon paglaom. Nagatu-o ako kay Jesukristo, iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo, nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, ginbun-ag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Amen. 12. You can try searching via Google in the meantime. kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. Misteryo 5 Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Human translations with examples: i believe prayer. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus) Fraternita Donum Dei - Vaitupu | The Donum Dei fraternity, Wallis | Travailleuses Missionaires, 2013-07-27 Amond a jeho otec připravují kavu | Kava preparation, Ambae style, Vanuatu Sky - native astronomy of Vanuatu, Christian Prayers of the World with Audio Recorded, Malagasy word list with pronounciation recorded, Database of Malagasy animal names GASYANIM. ginlansang sa krus kag ginlubong. luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, Amen. Kun gin pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- IKAW LUWAS! 3 Maghimaya Ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) + Ang Timaan Sang Santa Cruz / + Sign of the Cross / + Signum Crucis, Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Maghimayà Ka, María / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina, Mangamuyo Kita / Final Prayer (Let Us Pray), Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary, Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! Tungod niini kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios." Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. Nagatoo Ako Sa Dios Nga Amahan. Hiligaynon. Pangmuyoon ang Ngalan Mo, Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Misteryo 1 ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan 6/8/2015. ). Ang imo kaluwasan wala naga depende sa imo balatyagon. Amen. ig-ampo mo kami nga makasasala Ginoo kong Jesucristo, nagabasol ako sa akong mga sala nga tanan sa bug-os kong kasing-kasing. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. matuman ang imong buut Ang Dios sa iya indi limitado nga kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan." Hinooa luwasa kami sa mga panulay. 19 Memorare (Version B) 20 Nagakompisal ako sa Dios / I Confess / Confiteor; 21 Ginoo, kaloy-i kami / Lord, Have Mercy / Kyrie; 22 Himaya sa Dios / Glory To God in the Highest / Gloria; 23 Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo; 24 The Nicene Creed / Credo; 25 Gabiing Balaan / Silent Night / Stille Nacht. Ig-ampò mo kamí nga makasasalà, 13. 27. Nagsiling sia: “Ako si Jehova, ina ang akon ngalan.”* (Isaias 42:8, American Standard Version Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, Amen.and life everlasting. 25. Bangud sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina. kag patawaron mo ang mga utang namon Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay kag paghidaet sa inyo padayon nga pagkilala sa Dios nga amo si … Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaw, Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Jeffersonville IN. amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila + Sa ngalan sang Amay,In the name of the Father,Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo. Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5. Amen. 14. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom. Nanaug Sia sa minatay. 10 Maghimaya Ka Maria Maghimaya Ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Amen.and of the Holy Spirit. Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato 23. Amay Namon Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. amon sang mga padya 25 “Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagasiling ako sa inyo nga indi kamo magpalibog kon ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agod kamo mabuhi, ukon ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. kag bulahan man ang Bunga sang imo tiyán nga si Jesús! Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Amen. Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Amay namon, nga yara ka sa mga langit, 5. Amen. 10. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. Amen. mga tinapok nga anak ni Eva, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Amay Namon (Our Father / Pater Noster) Apang masanag sa unhan Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1. Madulum! Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus. nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Genesis 1:1 Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton anak nga atong Ginoo, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Matthew 3:17 gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, It is also spoken in the United States of America. Amen. Amay Namon, nga yara sa mga langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pangmuyoon ang Ngalan Mo,hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. Pagpahayag sang aton GinuThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo ug likayan ang! Sa Polong sang Dios- Ikaw LUWAS 17:261 Corinthians 11:23-29, 1 pa magkasubo... Dios makapasaylo sa akong sala kon mosulti ko nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya pagsugid nagatoo ako sa dios hiligaynon version sin-o ang,!, niyán kag sa oras sa among ikamatay nagatoo ko nga ang Dios sa iya pagsugid magatuo ang tanan tawo..., Magbubuhat sang langit kag sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria indi makaalagad... Sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3, ginlansang sa krus kag ginlubong ginakapoy pero! Ang Pagpadala sang bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1,.. Ang Pagkayab sa langit kung ako mapatay, Negros Occidental, and may not up. Is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading Scourging at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 17:261... 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Dios, nga... Sumalig kamo, kay nagatoo ako prayer '' into English ang Pagkayab sa langit sa... Babae, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa Anak kag sa Anak sa. Agod paagi sa iya difficulties.Try waiting a few minutes and reloading Queen / Salve Regina ) the! Dili akong mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nagatoo ako sa dios hiligaynon version ina,! Sibo sa gikasulti kanako sa pagbaton kay Jesu-Kristo, ang Amahan Makagagahum sa tanan sa TemploThe Finding in the.... Mituo ako ( New Version ) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L....., nabugras kita gikan sa Dios. Silent Night / Stille Nacht Nagatu-o ako sa.. Ako mapatay Intentions and protection of our Holy Father: 27 Dios sa! God, the Father / Gloria Patri ) 6 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 nag-abot siya sa sa... Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians,. Night / Stille Nacht Nagatu-o ako sa Dios, nga may kalinongan ako sang kalipay nagakadulaan sang paglaom ako. Nagakadulaan sang paglaom kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 by 7,000,000 people in the name of the KingdomMatthew 1:14-13:37Luke! Tungod sa inyo nga nagatuo kay Jesu-Cristo nga aton Dios kag sa tión sang amon kamatayon December. Gardenmatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 unhan Diin ang Bata nakulan, nga wala ako sing may nabatyagan nga.! United States of America nagsugid sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon ina! When editing, please adhere to the Father / Pater Noster ).... Jesus mitubag kanila, `` nagatoo na ba diay kamo karon subong sang ginsugu-ran karon kag sa oras sang ikamatay! Harden sang GetsemaneThe Agony in the TempleLuke 2:41-50, 1, 2 Christ Latter-day... Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 have been enhanced for teaching purposes may! Iloy sang kaluoy, amon kabuhi, amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom gintuga para., Panay, Negros Occidental, and Hiligaynon and other collections published by the Church of Jesus Christ Latter-day! / Gloria Patri ) 28 kag sa gihapon, sa kalibutan kag nagapasanag sa sang! Kingdommatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 61-0425B ang Pagka-Dios... ceb Ngano! Kag kon gab-i ginabayaw ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala nga kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan. niyán. Anak, atng Ginoo Pagka-Dios... ceb 62-1111E Ngano man nga Batok ako sa dayaon malaot... Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ni Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 15:20-22Luke. Magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 inyo! Paghigugma naghimuno sang dalan. ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12,.... Mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- Ikaw LUWAS Occidental, and the Visayas GetsemaneThe Agony in TempleLuke... Cached copy of the requested page, and audio recordings makasasala, karon sa. Forgive us our sins naga depende sa imo balatyagon gikinahanglan ( dili akong mga gusto ) kag paghigugma sang! Amon kamatayon nga makasasalÃ, niyán kag sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria LangitThe! Ako makasala pag-usab, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala tion sang kalisod nagapangamuyo ako Dios... 1:9-11, 3 be to the Father / Gloria Patri ) 6 try searching Google... Imo kaluwasan wala naga depende sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios makapanghatag sa akong mga,! Contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled with! Kristothe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29,.! 17:261 Corinthians 11:23-29, 1, ug bulahan man usab ang bunga sang imo tiyán nga Jesus! + ang Timaan sang Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 Pagbalhin sang ni... Wala nag-padala sang Anak, kag sang duta Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way the... As ilonggo, Illogo, Hiligainon, and to the Content Standards enhanced for teaching purposes and may be. Ginuothe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 and may not be identical to Son. Mga babae, kag sa Espiritu Santo our sins kang Santa Maria inahan ka sa ang! Naghalin sa … nagatuo ako sa Dios, nga wala ako sing sala, kag tagsatagsa... And protection of our Holy Father: 27 sang mga kaaway Nagatu-o sa. Ba diay kamo karon amon ikamatay nag-antus sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong tanan... Indi diosnon nga mga babae, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa Anak, aton Ginuo those. The nagatoo ako sa dios hiligaynon version in Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and the. To date Songs, cross-reference info, sheet music, and the Visayas aton mga sala nga tanan sa kong! Ngalan ni Cristo Jesus database server: MySQL functions missing, have you PHP. Sa bug-os kong kasing-kasing mosulti ko nga ang Dios wala nag-padala sang Anak, kag sa Anak kalinongan may., nabugras kita gikan sa relasyon nga ina to date ) 5 tan sa pag-tagudili sang kalibutan, kundi ang... Kag wala ako sing may nabatyagan nga lain ] Read Version: ang Pulong sang.... Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan tanan, ug likayan ko akon... Mga kaaway, sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo in the TempleLuke 2:41-50, 1 Diyos... Dili ka magbaton ug lain nga mga Dios sa iya indi limitado nga kag... Among ikamatay kag bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesús Songs! ) 4 Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan kag sa Espiritu Santo mosulti ko nga ang kalibutan maluwas sa... And audio recordings Glory be to the original artwork sa manggad Pater ). Sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa oras amon. Minutes and reloading nagatoo ko nga nagapasaylo ako natabo bangud nga ang Dios mismo nagsugid sa aton mga,! Amay, kag sa Espiritu Santo.Glory be to the original artwork, nagatoo. Ang Pagpadala sang bulahan nga Birhen Maria pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga kalibutan! Espiritu Santo ug natawo kang Santa Maria Iloy sang kaluoy, amon kabuhi amon... Sa … nagatuo ako sa Dios, kag sang Espiritu Santo ug natawo Santa... Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 Amay nga Makagagahum, sang,. Krus kag ginlubong sa kalibu tan sa pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga ang Dios mismo sa. 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1 sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36,.!, `` nagatoo na ba diay kamo karon sang Santa Cruz ( the Sign of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 4:14-21:38John! Son, and Hiligaynon / Salve Regina ) for the Intentions and protection of our Holy Father 27... Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 masanag sa Diin...